Paga bruto në korrik, 47.590 den

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, indeksi i pagës mesatare mujore të paguar bruto për të punësuarit, në korrik 2022 krahasuar me korrikun 2021, është 111.6.

Kjo rritje vjen kryesisht si pasojë e rritjes së pagës mesatare mujore bruto të paguar për punonjës në sektorët si: Objektet akomoduese dhe aktivitetet e shërbimit ushqimor (18.3%), Veprimtaritë profesionale, shkencore dhe teknike (17,8 %) dhe Arte, argëtim dhe rekreacion (17,2 %).

Është shënuar rënie e pagës mesatare mujore bruto të paguar për punonjës, krahasuar me një muaj më parë
në sektorët si: Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave (3,8 %), Minierave dhe
guroret (3,8 %) dhe Objektet akomoduese dhe aktivitetet e shërbimit ushqimor (3,2 %).

Paga mesatare mujore bruto e paguar për punonjës, në korrik 2022, është 47.590 denarë.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, indeksi i pagës mesatare mujore të paguar bruto për të punësuarit, në korrik 2022 krahasuar me korrikun 2021, është 111.6.

Kjo rritje vjen kryesisht si pasojë e rritjes së pagës mesatare mujore bruto të paguar për punonjës në sektorët si: Objektet akomoduese dhe aktivitetet e shërbimit ushqimor (18.3%), Veprimtaritë profesionale, shkencore dhe teknike (17,8 %) dhe Arte, argëtim dhe rekreacion (17,2 %).

Është shënuar rënie e pagës mesatare mujore bruto të paguar për punonjës, krahasuar me një muaj më parë
në sektorët si: Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave (3,8 %), Minierave dhe
guroret (3,8 %) dhe Objektet akomoduese dhe aktivitetet e shërbimit ushqimor (3,2 %).

Paga mesatare mujore bruto e paguar për punonjës, në korrik 2022, është 47.590 denarë.

Loading...